Vad är äldreomsorg?

Äldreomsorg är tjänster för de som är över 65 år och behöver stöd eller hjälp att klara av vardagssysslor.
Tjänsterna tillhandahålls av kommunen eller privata utförare på uppdrag av kommunen.
Det finns flera olika former av äldreomsorg och vanligtvis börjar man med enklare former för att med tiden få hjälp med fler saker.

Äldreomsorgen kan delas upp i fyra sektioner:

Stöd i hemmet

Många äldre vill bo kvar hemma så länge som möjligt och det finns flera möjligheter till hjälp och stöd, även för anhöriga.

Hemtjänst och hemsjukvård

Hemtjänst

Hemtjänst är till för personer över 65 som behöver hjälp i vardagen i sitt hem. Det kan till exempel vara hjälp med personlig hygien, tvätt, städ eller aktiviteter.
Hemtjänst är alltid frivillig och den som är berättigad får själv välja vad som ska hjälpas till med, hur ofta, och vid vilken tid. Detta bestäms tillsammans med biståndshandläggare eller hemtjänstens personal.
För att få tillgång till hemtjänst krävs ett beslut från kommunens biståndshandläggare.

Du får svar på dina frågor om hemtjänst i vår utförliga artikel.

Hemsjukvård

Hemsjukvård kan den få som har svårt att själv ta sig till vården eller behöver hälso- eller sjukvård flera gånger i veckan.

Vanliga saker man kan få hjälp med är till exempel:

 • Medicinering
 • Såromläggning
 • Smärtlindring
 • Rehabilitering
 • Injektioner
 • Dropp eller sondmatning

Hemsjukvård går att få både i sitt eget hem, på äldreboenden (vård- och omsorgsboende) eller på boenden för personer med funktionsnedsättning.
De som jobbar inom hemsjukvården är utbildade sjuksköterskor, arbets- och fysioterapeuter.
För att få tillgång till hemsjukvård krävs att en läkare eller vårdgivare bedömer behovet.

Trygghetslarm

Att kunna larma och få hjälp kan vara till stor hjälp och uppskattas ofta både av de äldre och deras anhöriga.
Det finns numera en uppsjö av tekniska hjälpmedel, allt från trygghetslarm, trygghetstelefoner och rörelsestyrda nattkameror med larmfunktion.
För att få ett trygghetslarm krävs ett beslut från biståndshandläggare, men det går alltid att höra med äldreomsorgen i din kommun vilka typer av larmlösningar de kan erbjuda innan du ansöker.

Andra former av äldreomsorg

Utbudet av stöd till äldre i det egna hemmet kan variera mellan olika kommuner. Dessutom kan benämningarna variera. Några vanligt förekommande former är:

 • Avlastning i hemmet
 • Korttidsvård
 • Fixartjänst

Kontakta äldreomsorgen i kommunen där du bor för att få veta vilka olika typer av hjälp det går att få hemma.

Stöd utanför hemmet

För äldre som bor kvar hemma och klarar vardagen bra finns olika typer av stöd att få utanför det egna hemmet.

Dagverksamhet

Dagverksamhet innebär att man samlas och gör aktiviteter tillsammans på någon träffpunkt för att känna gemenskap och få stöd och stimulans utanför hemmet.

Dagverksamhet riktar sig till de som är äldre och delas ofta upp i två typer:

 • Social dagverksamhet
 • Dagverksamhet för de som drabbats av demenssjukdom

Det fungerar även som en välkommen avlastning för eventuell närstående som den äldre bor tillsammans med.

Ledsagning

Äldre som har någon form av funktionsnedsättning kan få hjälp av en ledsagare. Ledsagare fungerar lite som personens ögon, öron och fysiska eller kognitiva stöd. De kan till exempel hjälpa till att åka färdtjänst, gå med på läkarbesök, eller stötta vid andra aktiviteter.

Olika typer av boende

Det finns olika typer av boende för äldre personer som inte längre kan bo kvar hemma permanent eller tillfälligt, eller som kanske vill flytta till ett mer anpassat boende.

 • Senior- Gemenskaps- eller Trygghetsboende
 • Äldreboende eller Vård- och omsorgsboende
 • Korttidsboende

Senior- Gemenskaps- eller Trygghetsboende

Den här typen av boenden finns på bostadsmarknaden och är inget som man behöver tillstånd från kommunen eller vården för.
Kravet är oftast att den som söker bostaden ska vara 70 år eller äldre.
Trygghetsboende förekommer både i form av hyresrätt och bostadsrätt i de flesta kommuner och kan se olika ut. De kan vara samlade i ett eget område, eller ligga utspridda bland vanliga lägenheter. Gemensamt för de flesta trygghetsboendena är:

 • Närhet till kollektivtrafik
 • Närhet till butiker
 • Tillgång till en trygghetsvärd
 • Gemensamma utrymmen där de äldre kan umgås

Äldreboende eller Vård- och omsorgsboende

Personer som tidigare fått hjälp i sitt hem, men där den hjälpen inte längre räcker till, kan få plats på ett äldreboende.

Hitta svaret på dina frågor i guiden om äldreboende.

Korttidsboende

Korttidsboende kallas ibland även korttidsvistelse eller korttidsenhet.
Äldre som behöver hjälp eller tillsyn dygnet runt under en period eller som av någon anledning inte kan få omsorg i sitt eget hem under en begränsad tid kan få en plats på korttidsboende i de flesta kommuner.
Det kan till exempel gälla den som skadat sig men inte längre har en plats på sjukhuset.
Det är meningen att man under vistelsen får den hjälp och det stöd som behövs för att man så snart som möjligt ska kunna flytta hem igen.

Stöd och hjälpmedel för äldre

Det finns många typer av hjälpmedel att köpa eller låna för äldre med någon form av funktionsnedsättning till exempel:

 • Hörapparater
 • Inkontinenshjälpmedel
 • Hjälpmedel i hemmet
 • Hjälpmedel för kognitivt stöd

1177 Vårdguiden kan du läsa mer om de olika typerna av hjälpmedel och hur man får tag i dem.